Giảng viên

Lãnh đạo

GS.TS. John Evans

GS.TS. John Evans

Viện trưởng

TS. Hồ Hồng Hải

TS. Hồ Hồng Hải

Viện phó
Giảng viên cao cấp – Giảng viên chuyên ngành Tài Chính

TS. Trịnh Việt Dũng

TS. Trịnh Việt Dũng

Giám đốc Chương trình – Giảng viên chuyên ngành Marketing

đội ngũ giảng viên

GS.TS. Stephen Pratt

Chủ nhiệm mảng học thuật chuyên ngành Quản trị Khách sạn, Chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn

PGS.TS. Lee Sang Hoon

Giảng viên chuyên ngành Tài chính, Cử nhân Quản trị Kinh doanh

TS. Jin Suk Park

Phó Giáo sư dự khuyết - Giảng viên chuyên ngành Hành vi tổ chức, Nhân sự & Quản lý

TS. Jenny Kyunghwa Chung

Phó giáo sư dự khuyết - Giảng viên chuyên ngành Marketing, Cử nhân Quản trị Kinh doanh

TS. Nguyễn Thị Mai Lan

Phó giáo sư dự khuyết – Giảng viên chuyên ngành Tài chính, Cử nhân Quản trị Kinh doanh

TS. Phí Thị Linh Giang

Trợ lý giáo sư

Phó giáo sư dự khuyết - Giảng viên chuyên ngành Du lịch & Khởi nghiệp, Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh

TS. Nguyễn Thị Hương Liên

Giảng viên cao cấp – Giảng viên chuyên ngành Tài Chính, Cử nhân Quản trị Kinh doanh

ThS. David Vanhove

Giảng viên cao cấp – Giảng viên chuyên ngành Quản trị Khách sạn, Chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn

giảng viên liên kết

TS. Lê Mai Lan

Phó Chủ tịch, Tập đoàn Vingroup

Chủ tịch Hội đồng, Trường Đại học VinUni

GS.TS. Stephen Pratt

Chủ nhiệm mảng học thuật chuyên ngành Quản trị Khách sạn, Chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn

GS. Đặng Việt Anh

Chủ nhiệm mảng học thuật chuyên ngành Tài chính, Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh

TS. Lê Quốc Vinh

Chủ nhiệm mảng thực chiến chuyên ngành Marketing, Cử nhân Quản trị Kinh doanh

GS. Andrew Newmark

Chủ nhiệm mảng thực chiến chuyên ngành Quản trị Khách sạn, Chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn

Thomas Harris

Viện Kinh Doanh Quản Trị

ThS. Nguyễn Vân Anh

Trưởng phòng, Phòng Đối tác và Phát triển

Giảng viên kiêm nhiệm

Phạm Thanh Hảo

Giám đốc Hỗ trợ, Khối Hỗ trợ, Trường Đại học VinUni

Giảng viên kiêm nhiệm

hỗ trợ học thuật

Trần Mai Liên

Trợ lý Học thuật

Nguyễn Hoài Thanh

Viện Kinh Doanh Quản Trị

Nguyễn Quang Huy

Trợ lý Học thuật

Hoàng Lê Mai

Trợ giảng